لحظه ای که بیش از حد به اشیا، آدمـ ها، پول یا هر چیز دیگه ای وابسته شوی؛ به همه چیز گند میزنی!


از کتابِ «راحت باش، گیر نده!»

نویسنده: اندرو ماتیوس

مترجم: فرخ بافنده