خدا پاشو! من چند سالی باهات حرف دارم...

خدا پاشو! پاشدی نشو ناراحت از کارم...

کجاهاشو دیدی؟ تازه اول کارم...

خدا پاشو! من یه آشغالم باهات حرف دارم...


[هیچکس-اینجا تهرانه]