هزار و صد و ده

1110

رتبم خوشگله :)))

هنر!

هیچی معلوم نیست که عکاسی میارم یا نه.

خیلی دعا کنید که آزمون عملیم رو خوب بدم.

دوست دارتون: پرتقال :)