در نقطه ی تلاقی ما، حکم، رفتن است

اثبات کن که قلب من از جنس آهن است

عشق من و تو مثل دو خطی موازی است

این زندگی قضیه ی با هم نبودن است

شاید فقط کمی متقابل به راس نیست!

اما دلیل سختیِ آن، دل بریدن است

ضربِ من و تمام دقایق، نبودِ توست

مجذورِ داستانِ دل ما، شکستن است

من می روم ولی تو دلم را بخوان و بعد...

اثبات کن که قلب من از جنس آهن است


"علی مردانی"