یعنی یه انسان، وقتی میره دست شویی نباید زحمت بده به خودش شلنگ آب رو برداره اینایی که خارج کرده از بدن مبارک رو بشوره تا نفر بعدی حالش بهم نخوره؟


∞ ملتی شدیم که باید بدیهی ترین چیز ها رو هم بهمون یاد بدن!