از کنکوری ها نپرسید درسا چطور پیش میره!

از در شرف ازدواج ها نپرسید پس کی عروسی میگیرین!

از مزدوج شده ها نپرسین پس کی بچه دار میشین!

از بچه ها نپرسین مامان یا بابا؟ خواهر یا داداش؟

از ...