اعتراف میکنم که از 24 ساعت گذشته، 23 ساعتش رو به حالت دراز کش روی تخت به سر میبردم و دارم میبرم همچنان!


ته نویس: اعتراف میکنم که به واقع نمیدونم زندگی نباتی به چه نوع زندگی ای گفته میشه ولی حس کردم به شرایط الان من میخوره. کسی اگه میدونه بهم بگه :/