چه غمِ بدی پاشیدن امشب رویِ بلاگستان


دوست داشتید، بخوانید :)


سحر دختر نازم (ما رو ببخش سحر)

بی عنوان

میشه؟

بفهم لطفا -_-