استفاده از نام فرد در مکالمه بسیار با اهمیت است. نام هر فرد در هر زبانی زیباترین صدایی است که دوست دارد بشنود. نام فرد بخشی از هویت اوست و شنیدن آن از زبان مخاطب به معنای پذیرفته شدن حضور وی و اعتبار اوست. در نتیجه احساس مثبتی را در فرد ایجاد می‌کند.


+ دقت کردین وقتی از دست کسی عصبانی هستین ترجیح میدید اسمشو صدا نزنید؟

++ خلاصه بهش فکر کنید و عمل کنید. حتما خودتونم حسِ خوبشو تجربه کردید.