اگه همسرتون بعد گذشت یک سال از ازدواجتون تصادف کنه و کاملا فلج بشه؛ ولش میکنید؟

اگه خودش بهتون بگه رهاش کنید، ولش میکنید؟

خیانت میکنید ولی ادای همسر های وفادار رو در میارید؟

یا تا وقتی زندس پیشش میمونید؟

و دلیل این تصمیمتون؟