با گوشیم که زنگ میزنم 110 میگه:

شما با مرکز پاسخگویی 112 هلال احمر تماس گرفته اید :/

یعنی دلم میخواد مخمو بکوبونم به دیوار

داداشمم این مشکل رو داره

هنوز وقت نشده بریم رسیدگی کنیم

ولی یه بار که دیگه قاط زده بودم زنگ زدم 118

گفتم شماره پلیس چنده؟

با یه حالت تمسخر آمیزی گفت 110

گفتم خودم میدونم، یعنی میگم چرا من 110 رو میگیرم 112 رو میگیره خودش :/

یارو گفت برو بابا روانی

و قطع کرد :/


ته نوشت: یعنی من حتما میرم مرده رو پیدا میکنم، گوشیمو میدم دستش، میگم بگیر 110 رو! بعد که در کمال تعجب گرفت. میزارم رو اسپیکِر گوشیو و در حالی که داره میگه: شما با مرکز پاسخگویی 112 هلال احمر تماس گرفته اید. میزنم با گوشی توی صورتش و میگم روانی خودتی و صحنه رو ترک میکنم! یخچال؟ قرصای من کو؟