دل بستی به چی؟

مگه دنیا باورته؟

یه جور زندگی کن،

انگار روزِ آخــَرِته...

∞ تا حالـا حالتون از آدم خوبه یِ قضیه بودن بهم خورده؟