بهش میگم از دستت ناراحتم.

برام یه آهنگ میفرسته که توش مدام تکرار میکنه: خدا هست!


∞ دیوونه ایم نه؟

∞ خدایی که هستی، میشه مقاومت این دوستمونو کم کنی؟ :)))