به خدا اگر از چیزی که کسی برایتان خریده است، جلو چشم خودش استفاده کنید، آن فرد فکر نخواهد کرد که شما نیاز مبرم به آن چیز داشته اید. بلکه تنها خوشحال میشود از اینکه چیز مفیدی برایتان خریده که دوستش دارید. بعضی اوقات خوشحال کردن دیگران به همین سادگی است. پس بخیل نباشید و فکر های عجق وجق نکنید!


محض اطلاع نویس: سومین پست امروز! :دی

ته نویس: قالب به معنای شکل گرفته شده است. کلیک