کسی یه خونه جنگلی با یه شومینه نداره؟

میخوام یه ماه اجاره اش کنم.به واقع ربط عکسی که گرفتم و پستی که گذاشتم در دست بررسیه :|

خوبه بدونید که چپکی بودنش یه درصد هم مهم نیست :|