یکم اوضاع پیچیده شده... هفته دیگه جواب میدم نظراتتون رو :)

الان وقت واسه پست گذاشتن هم ندارم -_-

هفته دیگه اگه اتفاق پیچیده کننده ای نیافتاد؛ مفصلا توضیح میدم :)