«احتیاج مردم به شما، رحمت خداست بر شما، 

مباد از رحمت الهی خسته شوید.»
خوشبختی یعنی مجازی هایی که بی توقع مهربونن
و من قدرِ مهربونی هاشونو میدونم
دستِتون دُرست