آره من دوست دارم معروف باشم و البته محبوب

نه برای مورد توجه واقع شدن

بلکه چون آدمای معروف حرفاشون بهتر شنیده میشه و انجام داده میشه

چون تاثیر گذار تر هستن

چون سریعتر میتونن فرهنگی رو رایج کننحتی حاضرم این موضوع رو که وقتی معروف میشی دیگه هیچ جا نمیتونی تنها باشی به جز دست شویی رو هم بپذیرم!