فقط اونجاش که میری دستشویی و در دستشوییو باز میذاری!