مُهری بزن از بوسه به پیشانی سردم...

بد نام که هستیم به اندازه یِ کافی...


[ علیرضا بدیع]