- دارم منجمد میشم تویِ این اوضاع ...

- کوچ!

- به کجا؟

- مهم نیست، فقط کوچ!

- دیر نشده؟

- ...

- پرنده که نیستیم هما!

- اما مجبوریم به کوچ!

- بدون بال؟

- دیوانگی در کوچ!

- میمیریم!

- ولی در راهِ کوچ!پشتِ تک تکِ این مکالماتِ ذهنی پرتقال، سِیلی از دغدغه اس! بی فکر نخونیدِشون:)

خیلی دوست دارم برداشت هاتون رو بدونم :)